Superintendent Dr. Martin Krarup

Der Superintendent

Superintendent im Kirchenkreis Buxtehude ist Dr. theol. Martin Krarup. Der Superintendent ist der leitende Geistliche des Kirchenkreises.

Bollweg 15a, 21614 Buxtehude
Stefanie Felske, Ephoralsekretärin
Tel. 04161/747 937
sup.buxtehudeevlka.de